پايداري منابع آب ايران

صيانت و حفظ پايداري منابع آب يکي از راهبردهاي هر کشوري است. در اين خصوص شاخصهاي مختلفي تعريف شده اند. سرانه منابع آب در دسترس به ازاي هر نفر، … از آن جمله اند. سياست ورزان و برنامه ريزان کشورها همواره ميزان اين پايدري را رصد مي کنند. پايداري منابع آب ايران نيز در صدر برنامه ها و راهبردهاي آب ايران و بخش حکمراني آن قرار دارد.

سرانه منابع آب در دسترس به ازاي هر نفر

يکي از شاخصهاي پايداري منابع آب، سرانه منابع آب يا همان شاخص فالکن مارک است. رقم کمتر ۵۰۰ يعني کمبود شديد، از ۵۰۰ تا ۱۰۰ يعني کميابي آب، از ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ يعني تنش آبي و از ۱۷۰۰ به بالا يعني وضعيت نرمال. سرانه منابع آب ايران در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۴۵۰ مکعب محاسبه شده است. انتظار مي رود اين رقم در سال ۱۴۲۰ به ۱۱۰۰ مترمکعب برسد که نگراني دارد.