کارگزاری بازار آب

رويکرد اصلي کارگزاري بازار آب، آموزش و مشاوره در فعاليتهاي مختلف و رسمي بازار آب است. در اين بخش شما مي توانيد براي فعاليتهاي رسمي خود در بازار آب از مشاوره خبرگان و متخصصين آب کشور (داخلي و خارجي) بهره ببريد. در کارگزاري بازار آب، خدمات مشاوره براي شما حضوري و غيرحضوري ارايه مي گردد و مي توانيد با مطالعه سوابق و تجارب متخصصين، کارشناس مورد نظر خود را انتحاب و با وي در خصوص فعاليت و درخواست خود مشورت کنيد.

اين بخش به زودي راه اندازي و به نحو شايسته اطلاع رساني مي گردد.

سرمايه گذاري در بازار آب
نصب کنتور بر روی چاه
خريد و فروش چاه و حقابه
اخذ مجوز و حفر چاه