نسبت مصارف به منابع ايران

نسبت مصارف به منابع آب يکي از شاخصهاي گويا براي تحليل وضعيت آب کشور است. اين شاخص نشان ميدهد آيا راهبردهاي کشور به جهت توسعه صنعتي محقق شده يا خير. بالابودن نسبت مصارف آب کشاورزي به ساير بخشها، نشان از پايين بودن تاب آوري منابع آب کشور است. البته کاهش نسبت مصارف آب از کشاورزي مي بايست بيشتر در افزايش نسبت مصارف آب صنعتي تحقق يابد.

 

درصد ترکيب مصارف بخشهاي مختلف اقتصادي از آبهاي زيرزميني ايران

شاخص ترکيب مصارف آب نشان ميدهد که بخش کشاورزي بالغ بر ۸۷ درصد از منابع آب کشور را مصرف مي کند. اين سهم براي بخش صنعت کمترين بوده است.

سرانه مصرف آب ايران

در سال ۱۳۹۰، متوسط سرانه مصرف آب هر ايراني از کل منابع آب بالغ بر ۱۳۰۵ مترمکعب در سال بوده است. در واقع ميتوان گفت براي زندگي و آينده هر ايراني، بالغ بر ۱۳۰۵ مترمکعب آب مصرف شده است.

iran water saraneh T