تاسيسات آبی ايران

تاسيسات آبي ايران متعدد و داراي مشخصات مختلفي هستند. سدها، شبکه هاي آبياري و زهکشي، خطوط آبرساني بزرگ و نيروگاه هاي برقآبي از اين قبيل اند. همچنين تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و شبکه هاي توزيع آب شهري و روستايي نيز در اين زمره هستند. برخي سدها از نوع بزرگ به دو شکل جرياني و مخزن و برخي نيز کوچک طراحي شده اند. سدها مي توانند با يک يا چند هدف ساخته شوند که به سدهاي يک يا چند منظوره تعبير مي شوند.

مصارف سدها براي تمام اهداف کشاورزي، شرب و صنعت تعريف مي شود. ليکن در ايران سدها بيشتر با هدف تامين آب کشاورزي و پوشش شبکه هاي آبياري و زهکشي پايين دست، ساخته شده اند. برخي نيز جرياني بوده و صرفاً با هدف توليد برق احداث مي شوند. اغلب سدهاي احداث شده بر روي رودخانه کارون بزرگ، از اين نوع اند.

وضعيت سدهای ایران

Map Dams water 30dey97
به تفکيک حوضه هاي آبريز اصلي ( احجام: ميليارد مترمکعب )
dams water tank asli 30dey97منبع: دفتر مطالعات پایه‌ منابع آب ایران

 

به تفکيک استانهاي ايران (احجام: ميليون مترمکعب)
dams water tank ostanha 30dey97 iranمنبع: دفتر مطالعات پایه‌ منابع آب ایران

وضعيت سدهای بزرگ ايران