منابع آب ايران

آگاهي از منابع آب ايران براي برنامه ريزي و تصميم گيري ضروري است. منابع آب ايران شامل بارش در شقوق مختلف و آبهاي مرزي ورودي است. آبهاي مرزي به ايران بسيار کم و محدود است، ليکن عمده منابع آب ايران ناشي از بارشهاي جوي است. در اين قسمت آمار ميزان و پراکندگي بارش در ايران بيان مي شود. ميزان بارندگي در سه شکل حوضه هاي آبريز اصلي، درجه دو و استاني ارايه مي گردد.

وضعیت بارندگی ایران به تفکیک حوضه‌های آبریز اصلی

Map Rainfall of the main basin 30bahman97

وضعیت بارندگی ایران به تفکيک حوضه‌های آبريز درجه دو

وضعیت بارندگی ایران به تفکيک استان‌ها

منابع آب قابل برنامه ريزی ایران

iran planing waterبا افزودن ۳٫۱۴ میلیارد مترمکعب از محل قنوات، مجموع منابع آب قابل برنامه ریزی ايران به ۹۰٫۸۴ میلیارد مترمکعب در سال می رسد.
منبع: دفتر مطالعات پایه‌ منابع آب ایران