مصارف آب ايران

آگاهي از ميزان، پراکندگي و چگونگي مصارف آب ايران براي تمامي برنامه ريزان بخش آب ضروري است. مصارف آب به هدف یا گروه اصلی مصرفی از جمله کشاورزي، شرب و صنعت طبقه بندی می شوند. مصارف آب در ايران از دو منبع آب سطحي و زيرزميني تقريباً به یک میزان هستند. ليکن برداشت و چگونگي مصارف از منابع آب زيرزمني در مدیریت منابع آب ایران از از حساسيت بيشتري برخوردار است. در مديريت منابع ايران، برنامه هاي گسترده و خاصي براي چگونگي و ميزان مصارف آب زيرزميني تدوين شده است. می توان در این خصوص به طرح احياء و تعادل بخشي آب زيرزميني اشاره کرد.

آمارها نشان مي دهند که ايران در دو دهه گذشته با کسري مخزن آب زيرزميني مواجه شده است. برداشت از چاه ها بي‌رويه و تعداد چاه هاي غيرمجاز افزايش داشته اند. وجود بيش از يک ميليون منبع یا سازه برداشت آب زيرزمينيف نشان از فشار مضاعف به آبهاي ايران است. در گزارشها، بيش از ۸۰۰ هزار تا از اين سازه ها، چاه گزارش شده اند.

ترکيب مصارف آب زيرزميني در بخشهاي مختلف اقتصادي

بر طبق آخرين آمار رسمي ايران، بالاترين حجم و سهم مصرف آبهاي زيرزميني براي بخش کشاورزي بوده است.

tarkib masraf ab zirzamini96-95-94منبع: دفتر مطالعات پایه‌ منابع آب ایران

تخليه آبهاي زيرزميني به تفکيک نوع سازه

بر طبق آخرين آمار رسمي، بيش از يک ميليون منبع برداشت آب از قبيل چاه و قنات و چشمه در ايران وجود دارد. حجم برداشت آب از اين منبع ها در سال آبي ۹۵-۹۶ بالغ بر ۶۰ ميليارد مترمکعب بوده است.

takhlie ab zirzamini iran 94-95-96منبع: دفتر مطالعات پایه‌ منابع آب ایران