محدوده‌هاي آبي ايران

شناخت محدوده هاي آبي ايران براي متخصصين و صاحبان منابع آب لازم و مفيد است. محدوده هاي آبي به سه گروه حوضه هاي آبريز اصلي، درجه دو و دشتها تقسيم مي شوند. اين تقسيم بندي بر اساس معيارهاي مختلف آب و هوا و اقليم شناسي تعريف شده است. ايران داراي شش حوضه آبريز اصلي است. فلات مرکزي، درياي خزر، خليج فارس و عمان، درياچه اروميه، مرزي شرقي و قره قوم از آن جمله هستند. هرکدام از حوضه هاي اصلي نيز داراي چندين حوضه درجه دو و هرکدام نيز داراي چندين دشت هستند. ايران مجموعاً داراي ۶۰۹ دشت مي باشد.

نقشه حوضه‌های آبريز اصلی ايران

Map Main Basin Iran
Map Main Basin Iran-2

نقشه حوضه‌های آبريز درجه دو ايران

Map Rainfall of the 2nd Level Basin Iran

نقشه دشت‌های ايران