محدوده‌هاي آبي ايران

شناخت محدوده هاي آبي ايران براي متخصصين و صاحبان منابع آب لازم و مفيد است. محدوده هاي آبي به سه گروه حوضه هاي آبريز اصلي، درجه دو و دشتها تقسيم مي شوند. اين تقسيم بندي بر اساس معيارهاي مختلف آب و هوا و اقليم شناسي تعريف شده است. ايران داراي شش حوضه آبريز اصلي است. فلات مرکزي، درياي خزر، خليج فارس و عمان، درياچه اروميه، مرزي شرقي و قره قوم از آن جمله هستند. هرکدام از حوضه هاي اصلي نيز داراي چندين حوضه درجه دو و هرکدام نيز داراي چندين دشت هستند. ايران مجموعاً داراي ۶۰۹ دشت مي باشد.

نقشه حوضه‌های آبريز اصلی ايران

نقشه حوضه‌های آبريز درجه دو ايران

Map Rainfall of the 2nd Level Basin Iran

نقشه دشت‌های ايران