سیمای آب ایران

شناخت و آگاهی از سیمای آب ايران به ویژه اطلاع از آخرین وضعیت منابع و مصارف آب يکي از الزامات شناخت بازار آب ايران است. این آگاهی موجب بهره گيري ذينفعان شامل صاحبان و متقاضيان آب از فرصتهاي بازار آب می شود.
همچنین تشریح و تبیین شاخصهاي آب از جمله پایداری منابع آب، موجب تقویت مطالعات و تحلیل و آگاهی در حوزه آب می گردد. سيماي آب، اطلاع از آخرین وضعيت تاسيسات آبي ايران را با شکلهاي مختلف ممکن می کند. اطلاعات ارايه شده در سیمای آب از پايگاه هاي اطلاع رساني معتبر تلخيص می گردند.

شاخص‌ها

آمار و داده‌ها

 • محدوده هاي آبي ايران
  • نقشه حوضه هاي آبريز اصلي ايران
  • نقشه حوضه هاي آبريز درجه دو ايران
  • نقشه دشتهاي ايران
 • منابع آب ايران
  • وضعیت بارندگی ایران به تفکیک حوضه‌های آبریز اصلی
  • وضعیت بارندگي ایران به تفکيک حوضه هاي آبريز درجه دو
  • وضعیت بارندگی ایران به تفکيک استانها
  • منابع آب قابل برنامه ريزي ایران
 • مصارف آب ايران
  • حجم مصارف آب از منابع آب زيرزميني در مصارف مختلف
  • حجم تخليه آبهاي زيرميني به تفکيک نوع سازه
 • تاسيسات آبي ايران
  • وضعيت سدهاي ایران
  • وضعيت سدهاي بزرگ ایران