راهبردها و برنامه هاي آب ايران

با توجه به اهميت آب و نقش آن در توسعه پايدار کشورها، ارکان حکمراني و به طور خاص مديران و برنامه ريزان حوزه آب ايران نيز با توجه به سياستهاي کلي و بالادستي کشور، راهبردها و برنامه هاي متعدد بخشي و فرابخشي را در اين خصوص و در قالب اسناد مختلف تنظيم و تصويب نموده اند. در واقع دولت و وزارت نيرو سعي نموده مسير راه خود و زيرمجموعه هاي خود را با برنامه هاي کلان و عملياتي مصرح و عملاً منابع مالي و انساني بخش آب را در جهت تحقق اهداف برنامه هاي مزبور سوق دهند.
يکي از اسناد فرابخشي آب ايران با هدف مديريت تلفيقي و توسعه پايدار، سند «راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب» است که در مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۷ به تصويب هيئت وزيران جمهوري اسلامي ايران رسيده است. اين سند داراي ۱۸ بند بوده و تابحال يکي از معتبر ترين اسناد فرابخشي منابع آب ايران به شمار مي رود.
همچنين در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران، وزارت نيرو نيز با هدف تنظيم و تدوين سند چشم انداز سه بخش آب، برق و آبفا و بر اساس قوانين بالادستي و جاري کشور، اقدام به تدوين و تصويب برنامه هاي کلان بخش آب و آب و فاضلاب کشور  در سال ۱۳۹۰ نمود که اين سند داراي ۳۷ بند براي بخش آب و داراي ۲۵ بند براي بخش آب و فاضلاب مي باشد.
و اما در سال ۱۳۹۶ ، وزير منتخب دولت دوازدهم جمهوري اسلامي ايران براي تصدي وزارت نيرو و کسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، برنامه خود را با عنوان برنامه وزارت نيرو در دولت دوازدهم به آن مجلس ارايه نمود که برنامه هاي بخش آب در سند يادشده داراي دو بخش راهبردها (۱۳ بند) و برنامه ها (۲۰ بند) مي باشد.