نظام بهره برداري آب در ايران داراي ابعاد مختلف فني، حقوقي و اجتماعي گسترده و مبتني بر شرع اسلام، قانون و عرف مي باشد. در قرن اخير و عملاً با قانون‌مندشدن روابط اقتصادي و گسترش فعاليتهاي دولت در برنامه هاي توسعه، به مرور اين نظام بهره برداري تکامل يافته و ابعاد جديدي پيدا کرده است. اين قسمت، به عنوان يک بسته علمي و آموزشي و با محتواي غني از قوانين و مقررات شما را با نظام بهره برداري آب آشنا مي کند.
ساختار سازماني آب ايران
حدود و حريم منابع و تاسيسات آبي
قانون آب در ایران
حقوق آب در ایران
قيمت گذاري آب در ايران
احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني
سرمايه گذاري بخش خصوصي
راهبردها و برنامه هاي آب ايران