در گذشته بازار را مکان فیزيکی خرید و فروش کالا و خدمات تعريف کرده اند ليکن امروزه آنرا مجموعه خریداران بالقوه و واقعی يک محصول ميدانند. اندازه بازار به تعداد خریداران و يا فروشندگان و نوع آن محصول مبادله شده بستگی دارد. آب نيز به عنوان يک کالاي اقتصادي در شقوق و شکلهاي مختلف از قديم الايام داراي بازار خاص خود در قالب محلي بوده است و تاکنون نيز نقش به سزايي در ارتقاء ارزش و بهره وري آب داشته اند.
در اين قسمت در قالب يک بسته علمي و آموزشي و با محتواي غني با اصول و مباني بازار، اقتصاد آب و ابعاد مختلف بازار آب رسمي در کشور آشنا ميشويد. 
ساختار بازار آب ايران
پيشينه بازار آب
رويکرد بازار آب
اقتصاد بازار