سر دوش ایده آل

امروزه حمام کردن بخش اصلی مصرف آب خانوار و دوش گرفتن بخش اصلی حمام کردن افراد است. دوشهاي قدیمی حدود ۱۸ لیتر در دقيقه مصرف آب دارند، لذا برای یکبار دوش گرفتن به مدت ۵ دقیقه، حدود ۹۰ ليتر آب مصرف می شود!. بنابراین می توان با سردوش های جدید، مصرف آب را در خانوار به شدت کاهش داد. سر دوش های جدید به سیستم Air Turbo مجهزند و با مخلوط نمودن آب و هوا ، دبي جريان را به نصف کاهش داده و در عین حال، دوش گرفتن را برای ما لذت بخش می کنند.

ویژگیهای یک سردوش ایده آل :

  • دارای سیستم Air Turbo (مخلوط آب و هوا) باشد.
  • آب را با پوشش مناسب و با فشار لذت بخش به سر و بدن بریزد.
  • قابل چرخش باشد.
  • به سهولت تمیز و جرمگیری شود.
  • دارای تنوع رنگ باشد.