PH آب و حد مطلوب آن

PH يا Potential of Hydrogen همان قدرت یونی هیدروژن (غلظت H+) در آب و در واقع نشانه اسیدی و یا قلیائی بودن آب است که در تولید آب بسته بندی می بایست مورد توجه قرار گیرد که وجه تمایز کیفی برندهای تجاری مختلف نيز مي باشد. در حالت تعادل غلظت +H و OH با هم برابر و در دمای C25 برای آب خالص PH برابر ۷ می باشد. برای PH ، محدوده عددی صفر تا ۱۴ تعریف می شود که PH= 7 نشان دهنده خنثی بودن و کمتر از این به سمت صفر نشان دهنده محلول اسیدی و بالاتر از ۷ نشانده محلول بازی مي باشد. به همین دلیل، کنترل PH رمز موفقیت بسیاری از فرایندهای تصفیه آب است. هرچه PH آب پایین تر، آب تمایل بیشتری به خوردگی و هرچه PH بالاتر باشد، آب تمایل بیشتری به ایجاد رسوب و ته نشینی دارد.

PH-scale-water

یک نوع فیلتر قلیایی در دستگاهای تصفیه آب وجود دارد که PH آب تصفیه شده را تا ميزان ۸٫۵ بالا میبرد و باعث بروز اثرات مثبت از جمله خون رسانی بهتر و تنظیم بهتر PH بدن و همچنین خنثی کردن اثرات اسیدی بیشتر غذاها می شود. PH خون انسان در محدوده ۷٫۳۴ تا ۷٫۴۵ است و جالب آنکه PH=6.9 میتواند منجر به مرگ شود.
آبهای لوله کشي عمومی معمولاً PH =7 دارند و دستگاهای تصفیه آب خانگی نيز نمی بایست میزان آنرا کاهش دهند و در این خصوص استفاده از فیلترهای با کیفیت و قلیایی مناسب است.
برای سنجش PH آب، چندین راه آسان وجود دارد که ساده ترین آنها استفاده از کاغذ های رنگی شناساگر و یا ph سنج می باشد و در فروشگاه های تجهیزات آزمایشگاهی، در دسترس است.