تازه‌های علمی

با عنايت به اهميت آب تازه هاي علمي در شکلهاي مختلف براي دو گروه متقاضي آب (مصرف کننده) و عرضه کننده آب (صاحبان آب) وجود يک کتابخانه تخصصي در حوزه اقتصاد آب ضروري است. بدين لحاظ در اين بخش جديدترين کتب، مقالات و پژوهشهاي کاربردي در حوزه اقتصادآب همراه با چکيده آن بارگذاري مي شود.
پژوهش‌های کاربردی
نشریات
مقالات
کتب