تحلیل بازار آب

در شرايط کنوني آب و هوايي جهان و به ويژه کشور ايران که داراي سرزميني خشک و نیمه خشک است و همچنين به لحاظ تغييرات اقليمي و يا نقش فزاينده آب در حيات و امنيت غذايي انسانها و به ويژه عامليت آن در توسعه اقتصادي کشور، مي توان تحليل، رصد و تشريح تحولات اقتصادي آب براي صاحبان آب، تصميم گيران و برنامه ريزان حوزه آب کشور را حايز اهميت دانست.
حقوقی
اجتماعی
اقتصادی