آکادمي بازار آب، رسالت خود را توسعه علمي و کاربردي مفهوم بازار آب مي داند. آکادمي مي کوشد تا در اين زمينه، فضاي علمي و ترويجي به روي شما باز کند. در اين فضا مي توانيد با بخشهاي مختلف آب کشور آشنا و به طور مفصل مفهوم بازار آب و قوانين و مقررات آن در ايران را جستجو کنيد. با روشهاي مختلف از جمله نوشتارها و فيلم و تصوير، آخرين تحليل‌ها و تازه هاي علمي در حوزه اقتصاد و بازار آب ارايه مي‌کند.

شناخت و آگاهی از سیمای آب ايران به ویژه اطلاع از آخرین وضعیت منابع و مصارف آب يکي از الزامات شناخت بازار آب ايران است. این آگاهی موجب بهره گيري ذينفعان شامل صاحبان و متقاضيان آب از فرصتهاي بازار آب می شود.
همچنین تشریح و تبیین شاخصهاي آب از جمله پایداری منابع آب، موجب تقویت مطالعات و تحلیل و آگاهی در حوزه آب می گردد. سيماي آب، اطلاع از آخرین وضعيت تاسيسات آبي ايران را با شکلهاي مختلف ممکن می کند. اطلاعات ارايه شده در سیمای آب از پايگاه هاي اطلاع رساني معتبر تلخيص می گردند.

شاخص‌ها
آمار و داده‌ها
نظام بهره برداري آب در ايران داراي ابعاد مختلف فني، حقوقي و اجتماعي گسترده و مبتني بر شرع اسلام، قانون و عرف مي باشد. در قرن اخير و عملاً با قانون مندشدن روابط اقتصادي و گسترش فعاليتهاي دولت در برنامه هاي توسعه، به مروز اين نظام بهره برداري تکامل يافته و ابعاد جديدي پيدا کرده است. اين قسمت، به عنوان يک بسته علمي و آموزشي و با محتواي غني از قوانين و مقررات شما را با نظام بهره برداري آب آشنا مي کند.
قيمت گذاري آب در ايران
قانون آب در ايران
حقوق آب در ايران
سرمايه گذاري بخش خصوصي
راهبردها و برنامه هاي آب ايران
ساختار سازماني آب ايران
حدود و حريم منابع و تاسيسات آبي
احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني
در گذشته بازار را مکان فیزيکی خرید و فروش کالا و خدمات تعريف کرده اند ليکن امروزه آنرا مجموعه خریداران بالقوه و واقعی يک محصول ميدانند. اندازه بازار به تعداد خریداران و يا فروشندگان و نوع آن محصول مبادله شده بستگی دارد. آب نيز به عنوان يک کالاي اقتصادي در شقوق و شکلهاي مختلف از قديم الايام داراي بازار خاص خود در قالب محلي بوده است و تاکنون نيز نقش به سزايي در ارتقاء ارزش و بهره وري آب داشته اند.
در اين قسمت در قالب يک بسته علمي و آموزشي و با محتواي غني با اصول و مباني بازار، اقتصاد آب و ابعاد مختلف بازار آب رسمي در کشور آشنا ميشويد. 
ساختار بازار آب ايران
پيشينه بازار آب
رويکرد بازار آب
اقتصاد بازار
در شرايط کنوني آب و هوايي جهان و به ويژه کشور ايران که داراي سرزميني خشک و نميه خشک است و همچنين به لحاظ تغييرات اقليمي و يا نقش فزاينده آب در حيات و امنيت غذايي انسانها و به ويژه عامليت آن در توسعه اقتصادي کشور، مي توان تحليل، رصد و تشريح تحولات اقتصادي آب براي صاحبان آب، تصميم گيران و برنامه ريزان حوزه آب کشور را حايز اهميت دانست.
حقوقی
اجتماعی
اقتصادی
با عنايت به اهميت آب تازه هاي علمي در شکلهاي مختلف براي دو گروه متقاضي آب (مصرف کننده) و عرضه کننده آب (صاحبان آب) وجود يک کتابخانه تخصصي در حوزه اقتصاد آب ضروري است. بدين لحاظ در اين بخش جديدترين کتب، مقالات و پژوهشهاي کاربردي در حوزه اقتصادآب همراه با چکيده آن بارگذاري مي شود.
پژوهش‌های کاربردی
نشریات
مقالات
کتب
رويکرد اصلي کارگزاري بازار آب، آموزش و مشاوره در فعاليتهاي مختلف و رسمي بازار آب است. در اين بخش شما مي توانيد براي فعاليتهاي رسمي خود در بازار آب از مشاوره خبرگان و متخصصين آب کشور (داخلي و خارجي) بهره ببريد. در کارگزاري بازار آب، خدمات مشاوره براي شما حضوري و غيرحضوري ارايه مي گردد و مي توانيد با مطالعه سوابق و تجارب متخصصين، کارشناس مورد نظر خود را انتحاب و با وي در خصوص فعاليت و درخواست خود مشورت کنيد.
سرمايه گذاري در بازار آب
نصب کنتور بر روی چاه
خريد و فروش چاه و حقابه سطحی
اخذ مجوز و حفر چاه
فروشگاه آب، آنلاين بوده و مي توانيد با سهولت و اطمينان کامل، آب و کالاي آب خود را در آن خريد کنيد. آب در قالب ظروف گالني و بطري با برندهاي مختلف و معتبر و تعداد مشخصي از کالا و تجهيزات آبي نيز ارايه مي گردد. شما با مطالعه علمي و دقيق مشخصات محصولات در فروشگاه آب، مي توانيد به دلخواه خود و با هرگونه توان خريد اجناس خود را تهيه و سفارش بدهيد. همچنين در فروشگاه آب، مطالب علمي براي توسعه آگاهي و فرهنگ سازي شما در تهيه و خريد آب و کالا و تجهيزات آب ارايه مي گردد که با اطلاعات هرچه بيشتر بتوانيد خريد شايسته داشته باشيد.
کالای آب
آب بسته بندی